ANBI

De Wilhelmina Drucker Fundatie (WDF) is opgericht op 12 juli 2002 en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de status van Culturele Instelling (culturele ANBI). Giften aan de WDF leveren daarom een fiscaal voordeel op.

logo anbi

 

 

 

 

Belastingvoordeel voor giften en schenkingen

Uw gift helpt ons nu en in de toekomst bij het bewaren, bestuderen en actualiseren van het negentiende- en twintigste-eeuwse erfgoed van de vrouwenbeweging.

Omdat de WDF de culturele ANBI-status heeft, is uw gift voor 125% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dat is 25% meer dan bij gewone ANBI’s. Deze extra aftrekbaarheid is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Doet u een periodieke schenking gedurende een periode van tenminste vijf jaar, dan gelden bovendien geen aftrekdrempel (1% van het verzamelinkomen) en aftrekplafond (10% van dat inkomen): een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar.

NB: Deze fiscale regelingen zijn aan verandering onderhevig. Kijk hier voor de meest recente informatie.

Steun het levend houden van het erfgoed van de vrouwenbeweging door een donatie aan: Wilhelmina Drucker Fundatie, IBAN NL67 ABNA 0253 2468 57, o.v.v. ‘schenking’.

 

Adres
Wilhelmina Drucker Fundatie
Prinsengracht 485b
1016 HP Amsterdam

Kamer van Koophandel
34176591

RSIN
811017540

Bestuurssamenstelling
dr Myriam Everard, voorzitter
dr Ulla Jansz, secretaris
mr Ymke van Zanten, penningmeester

  

Beleidsplan 2017-2021

In lijn met haar doelstelling heeft de WDF de afgelopen jaren initiatieven gesteund om het erfgoed van de vrouwenbeweging zichtbaarder te maken (zie lijst van gesubsidieerde projecten). Vergelijkbare initiatieven en projecten hoopt de WDF in de toekomst te kunnen blijven subsidiëren.

Een van die projecten betreft de bijzonder leerstoel ‘Politieke Geschiedenis van Gender in Nederland’ aan de Universiteit van Amsterdam, die de WDF sinds 1 januari 2014 subisidieert. Daarmee is deze eerste leerstoel op het gebied van gendergeschiedenis in Nederland (opgericht in 2009), die in 2013 in zijn voortbestaan werd bedreigd, veilig gesteld en wordt de beoefening van gendergeschiedenis als universitair specialisme, zoals dat zich sinds de jaren 1970 in Nederland ontwikkeld heeft uit wat toen vrouwengeschiedenis heette, de komende jaren beschermd en gestimuleerd. Als verworvenheid van de vrouwenbeweging van de jaren 1970-1980 – die zich als verwijzing naar haar voorgeschiedenis de ‘tweede feministische golf’ ging noemen – behoort vrouwengeschiedenis als universitair specialisme dan ook tot het erfgoed van de vrouwenbeweging. De eerste hoogleraar op deze Wilhelmina Drucker leerstoel, prof. dr. Mieke Aerts, vertrok in 2015. Haar opvolgster, prof. dr. Geertje Mak, is per 1 september 2016 voor vijf jaar benoemd.

In het kader van vrouwen- en gendergeschiedenis is er onder invloed van de vrouwenbeweging van de laatste decennia van de twintigste eeuw veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de eerste feministische golf, onderzoek dat ten dele ook in publicaties is vastgelegd. Om het dal na de laatste golf zo klein mogelijk te laten zijn, wil de WDF eraan bijdragen dat de verzamelde kennis niet verloren gaat. Daarom streeft zij ernaar die kennis in samenhangende vorm beschikbaar te stellen, voor alle belangstellenden en daarmee ook voor de onderzoeksgemeenschap, onder meer via het door de Fundatie geïnitieerde Wilhelmina Drucker Webmonument. Om Wilhelmina Drucker en de eerste feministische golf waarin zij zo’n belangrijk aandeel had ook buiten de grenzen van Nederland bekend te maken, zal deze website ook zoveel mogelijk in het Engels beschikbaar worden gesteld. De komende jaren wil de WDF bevorderen dat de in december 2015 gelanceerde vernieuwde versie van het Webmonument verder wordt uitgebouwd en gevuld met onderzoeksresultaten.

Naast deze beide grotere projecten ondersteunt de WDF het doen van nieuw historisch onderzoek en de verschillende manieren waarop dat onderzoek onder de aandacht van een groter publiek kan worden gebracht, bijvoorbeeld middels debatten en congressen, publicaties in papieren en digitale vorm, tentoonstellingen en andere wetenschappelijke en culturele manifestaties. Bij voorkeur gaat het daarbij om initiatieven en projecten die het veld vernieuwen, grenzen verleggen, of nieuwe punten op de onderzoeksagenda zetten.

De WDF is een vermogensfonds en onderneemt in beginsel geen fondsenwervende activiteiten.
Niettemin verwelkomt zij schenkingen en legaten, waarvoor de ANBI-regels van toepassing zijn.

De WDF keert aan haar bestuurders geen beloning uit.

 

In het boekjaar 2017 heeft de Stichting de volgende culturele doelen gefinancierd dan wel gesteund:

  • bijzondere leerstoel Politieke geschiedenis van gender in Nederland, Universiteit van Amsterdam
  • Wilhelmina Drucker webmonument
  • biografisch onderzoek naar de feministe, en eerste politievrouw van Nederland, Dina Sanson
  • symposium ‘Colonizing Children’ ter gelegenheid van de oratie van Wilhelmina Drucker hoogleraar Geertje Mak (Universiteit van Amsterdam, 5 juli 2017)
  • ontwikkeling van lesmateriaal over vrouwen in de geschiedenis voor het online educatieplatform voor geschiedenisdocenten, F-site
  • actualisering en vernieuwing van de website van de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG)
  • biografisch onderzoek naar de feministe en antifasciste Lie Alma-Heijnen

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 1 december 2015
Laatst aangepast: 11 februari 2019

Wilhelmina Drucker