ANBI

De WDF is opgericht op 12 juli 2002 en is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

logo anbi

 

 

 

 

Adres

Wilhelmina Drucker Fundatie
Prinsengracht 485b
1016 HP Amsterdam

RSIN
811017540

Bestuurssamenstelling
dr Myriam Everard, voorzitter
dr Ulla Jansz, secretaris
mr Peter van Duinen, penningmeester

Beleidsplan 2014-2018
In lijn met haar doelstelling heeft de WDF de afgelopen jaren initiatieven gesteund om het erfgoed van de vrouwenbeweging zichtbaarder te maken en daartoe incidenteel ook onderzoek gesubsidieerd (zie lijst van gesubsidieerde projecten). Vergelijkbare initiatieven en projecten hoopt de WDF in de toekomst te kunnen blijven subsidiëren.

In 2013 dreigde de bijzondere leerstoel ‘Politieke Geschiedenis van Gender in Nederland’, in 2009 aan de Universiteit van Amsterdam ingesteld door het toenmalige Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging te Amsterdam – in 2009 herdoopt in Aletta: Instituut voor Vrouwengeschiedenis, sinds 2013 Atria: Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis – door gebrek aan middelen te worden opgeheven. Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft er in december 2013 in bewilligd dat de WDF de financiering van de bijzondere leerstoel, in de wandeling: Wilhelmina Drucker leerstoel, voor tenminste vijf jaar overneemt. Met instemming van het College van Bestuur is de zittende hoogleraar, prof. dr Mieke Aerts, met ingang van 1 januari 2014 voor vijf jaar herbenoemd.

Deze wending vergroot én verbreedt de focus van de WDF. In de leeropdracht van de Wilhelmina Drucker hoogleraar heeft de geschiedenis van de vrouwenbeweging van aanvang af al een zekere plaats, die met het subsidiëren van de leerstoel wordt geconsolideerd, waardoor het onderzoek naar de geschiedenis van de vrouwenbeweging de komende jaren een gerichte universitaire impuls krijgt. Daarbij komt dat naar het inzicht van het WDF-bestuur gendergeschiedenis als universitair specialisme, zoals dat zich sinds de jaren 1970 in Nederland ontwikkeld heeft uit vrouwengeschiedenis, tot het erfgoed van de vrouwenbeweging behoort en in de huidige academische omstandigheden bescherming verdient.

Tot de prioriteiten van de WDF in de periode van dit beleidsplan behoort een fundamentele heroverweging van de internet-aanwezigheid van de Fundatie. Op de korte termijn zal het bestaande, door de Fundatie geïnitieerde Wilhelmina Drucker Webmonument als uitvalsbasis blijven dienen.Doel van de WDF is om, geïnspireerd door leven en werk van de feministe Wilhelmina Drucker (1847-1925), initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen aan het bewaren, bestuderen en actueel maken van het negentiende- en twintigste-eeuwse erfgoed van de vrouwenbeweging –sinds de jaren 1970 bekend als de ‘eerste feministische golf’.

Onder invloed van de vrouwenbeweging van de laatste decennia van de twintigste eeuw – die zich als verwijzing naar haar voorgeschiedenis de ‘tweede feministische golf’ ging noemen – is er naar de geschiedenis van de eerste feministische golf veel onderzoek gedaan, dat ten dele ook in publicaties is vastgelegd. Om het dal na de laatste golf zo klein mogelijk te laten zijn, wil de WDF eraan bijdragen dat de verzamelde kennis niet verloren gaat. Daarom streeft zij ernaar die kennis in samenhangende vorm beschikbaar te stellen, onder meer via deze website, voor alle belangstellenden en daarmee ook voor de onderzoeksgemeenschap. Om Wilhelmina Drucker en de eerste feministische golf waarin zij zo’n belangrijk aandeel had ook buiten de grenzen van Nederland bekend te maken, zal de website ook zoveel mogelijk in het Engels beschikbaar worden gesteld.

Daarnaast ondersteunt de WDF het doen van nieuw historisch onderzoek en de verschillende manieren waarop dat onderzoek onder de aandacht van een groter publiek kan worden gebracht, bijvoorbeeld middels debatten en congressen, publicaties in papieren en digitale vorm, tentoonstellingen en andere wetenschappelijke en culturele manifestaties. Bij voorkeur gaat het daarbij om initiatieven en projecten die het veld vernieuwen, grenzen verleggen, of nieuwe punten op de onderzoeksagenda zetten.

De WDF is een vermogensfonds en onderneemt in beginsel geen fondsenwervende activiteiten.
Niettemin verwelkomt zij schenkingen en legaten, waarvoor de ANBI-regels van toepassing zijn.

De WDF keert aan haar bestuurders geen beloning uit.

In het boekjaar 2015 heeft de Stichting de volgende doelen gefinancierd dan wel gesteund:

  • bijzonder hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland, Universiteit van Amsterdam
  • Wilhelmina Drucker webmonument
  • symposium 1915: Feminisme in oorlogstijd, Amsterdam, 15 december 2015
  • lopend onderzoek joodse vrouwen in de Nederlandse vrouwenbeweging
  • lopend onderzoek naar Trijntje de Haan-Zwagerman (1891-1986)

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 1 december 2015
Laatst aangepast: 19 augustus 2016

Wilhelmina Drucker